Please enter a keyword/s to search for courses, institutions or site content.

Làm việc, kỳ nghỉ và học tập ở Australia

Chương Trình Làm Việc Trong Kỳ Nghỉ ở Australia, trong đó bao gồm visa Làm Việc trong Kì Nghỉ và Work Holiday visa, cho phép bạn đi du lịch và làm việc ở Australia với tổng số thời gian là 12 tháng và học tập tại Australia đến 4 tháng.

Có rất nhiều thuận lợi khi làm việc trong kì nghỉ tại Australia. Đây là một số thuận lợi đó:

  • Bạn có thể làm việc, đi du lịch và học tập – điều bạn nhận được nhiều nhất trong chuyến đi đến Australia!
  • Có rất nhiều chương trình dạy ngoại ngữ đặc biệt nhắm đến những người làm việc trong kì nghỉ.
  • Bạn có thể được đào tạo kỹ thuật và có được các kỹ năng làm việc. Có rất nhiều các khóa ngắn hạn dạy nghề và đào tạo kỹ thuật tại các trường cao đẳng đào tạo nghề TAFE hoặc các trường Tư Nhân Giáo Dục và Đào Tạo Nghề VET.

Để biết thông tin về Chương Trình Làm Việc Trong Kỳ Nghỉ và chương trình như thế nào, vui lòng truy cập vào trang web của Bộ Nhập Cư và Quốc Tịch Australia

Last updated: Monday, 20 January 2014 2:22:01 PM

Rate this page

  • Rate as Helpful49 Helpful votes
  • Rate as Not helpful4 Not helpful votes