วุฒิการศึกษาระดับวิชาชีพ

ท่านสามารถรับวุฒิการศึกษาหลากหลายสาขาได้จากการศึกษาด้านวิชาชีพในออสเตรเลีย ดูรายละเอียดได้จากตารางนี้

สถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ (VET) มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่ทำให้คุณมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้งการบริหาร การค้าปลีก การท่องเที่ยวและการบริการ การก่อสร้าง สาธารณูปโภค การบริการชุมชนและสุขภาพ การขนส่ง การทำเหมืองแร่ การผลิตและเทคโนโลยี

วุฒิการศึกษา VET เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากพื้นฐานและการมุ่งเน้นไปที่ทักษะการประกอบอาชีพและความสามารถเฉพาะที่ได้รับ กรอบคุณวุฒิการศึกษาออสเตรเลีย (AQF) ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ และ / หรือ ความสามารถในปัจจุบัน ซึ่งทำให้การโอนย้ายหน่วยกิจง่ายขึ้นและทำให้เส้นทางการเรียนรู้ของนักศึกษามีความยืดหยุ่น ช่วงของวุฒิการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ (ประกาศนียบัตร ระดับ I, II, III และ IV) ของประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หลักสูตร VET จะช่วยเพิ่มพูนทักษะของคุณในสาขาเฉพาะทาง และสอนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ในการทำงาน นอกจากนั้นยังช่วยฝึกให้คุณสามารถ ออกแบบ วางแผน และดำเนินการด้านการปฏิบัติงานและมุมมองทางด้านเทคนิคในบริบทของอุตสาหกรรมในแต่ละสาขาวิชา

รายการที่ระบุไว้ด้านล่างคือวุฒิการศึกษาและผลลัพธ์ทางอาชีพที่เป็นไปได้ของหลักสูตร VET ของออสเตรเลีย

ประกาศนียบัตรระดับ I

 • ช่วงเวลา - 4 – 6 เดือน
 • ผลลัพธ์ทางอาชีพที่เป็นไปได้ - ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถ

ประกาศนียบัตรระดับ II

 • ช่วงเวลา - 6 – 8 เดือน
 • ผลลัพธ์ทางอาชีพที่เป็นไปได้ - ผู้ปฏิบัติงานระดับสูง

ประกาศนียบัตรระดับ III

 • ช่วงเวลา - ประมาณ 1 ปี
 • ผลลัพธ์ทางอาชีพที่เป็นไปได้ - หัวหน้างานที่ผ่านการรับรองหรือช่างเทคนิค

ประกาศนียบัตรระดับ IV

 • ช่วงเวลา - 12 – 18 เดือน
 • ผลลัพธ์ทางอาชีพที่เป็นไปได้ - ผู้ควบคุมดูแล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 • ช่วงเวลา - 18 – 24 เดือน
 • ผลลัพธ์ทางอาชีพที่เป็นไปได้ - ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 • ช่วงเวลา - 24 – 36 เดือน
 • ผลลัพธ์ทางอาชีพที่เป็นไปได้ - พนักงานบริหารระดับล่าง

Rate this page

 • Rate as Helpful1 Helpful votes
 • Rate as Not helpful0 Not helpful votes