การสมัครเข้าเรียน

การเรียนในออสเตรเลียนั้นท่านต้องสมัครเข้าเรียนในสถาบันและขอวีซ่านักศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย เชิญอ่านรายละเอียดได้จากหัวข้อนี้

Steps to applying to study in Australia illustration

การจะเข้าศึกษาในประเทศออสเตรเลียนั้น คุณต้องสมัครเข้าเรียนในสถาบันการศึกษา และยื่นขอวีซ่านักเรียน (Student visa) จากรัฐบาลออสเตรเลีย คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนหลายอย่าง อาทิเช่น:

ตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนในหลักสูตรใดและสถาบันใด

  • ยื่นใบสมัครเข้าเรียน ในสถาบันที่คุณต้องการ
  • ได้รับและตอบรับจดหมายเสนอเข้าเรียน (Letter of Offer)
  • ได้รับใบยืนยันการลงทะเบียน (Confirmation of Enrolment - CoE) เพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียน

นอกจากนี้ ยังมีเกณฑ์การเข้าเรียน ที่คุณอาจจะต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งในการสมัครเข้าเรียนในสถาบัน และการยื่นขอวีซ่า ซึ่งได้แก่:

  • เกณฑ์ทางวิชาการ
  • เกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษ
  • หลักฐานด้านการเงินสำหรับใช้ในการศึกษา
  • ต้องมีประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ (OSHC)

แม้ว่าคุณจะอาศัย หรือทำงานอยู่ในออสเตรเลียอยู่แล้ว คุณก็ยังอาจจะมีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนในฐานะ “นักศึกษาต่างชาติ” ได้

บริษัทแนะแนวศึกษาต่อที่เป็นตัวแทนของสถาบันนั้นๆ

บริษัทแนะแนวศึกษาต่อในประเทศไทยสามารถช่วยคุณในขั้นตอนการสมัครเรียนที่ออสเตรเลียได้ ตามข้อบังคับของพระราชบัญญัติบริการด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ESOS) สถาบันออสเตรเลียต้องประกาศรายชื่อบริษัทแนะแนวศึกษาต่อที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในเว็บไซต์ของสถาบัน ผู้ที่สนใจสามารถดูรายชื่อบริษัทแนะแนวบนเว็บไซต์ของสถาบันแต่ละแห่งได้

Rate this page

  • Rate as Helpful44 Helpful votes
  • Rate as Not helpful8 Not helpful votes