Accessibility

Read study in Australia's accessibility statement.

Tổ chức World Wide Web Consortium (W3C) đã công bố một bộ hướng dẫn có tên gọi Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Những hướng dẫn này hiện bao gồm tiêu chuẩn quốc tế cho khả năng sử dụng web. Có ba cấp độ tương thích (A, AA và AAA).

Chiến Lược Chuyển Đổi Quốc Gia về Khả Năng Sử Dụng Web (Web Accessibility National Transition Strategy - NTS) của Chính Phủ Úc quy định tất cả các tài sản web và nội dung web của chính phủ trên đó phải đáp ứng cấp độ tuân thủ Level A WCAG 2.0 trước ngày 31 tháng 12 năm 2012 và cấp độ tuân thủ Level AA trước ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Ủy Ban Thương Mại Úc (Australian Trade Commission - Austrade) quản lý trang mạng Học tập tại Úc (Study in Australia). Austrade cam kết thực hiện NTS và cải thiện khả năng sử dụng các tài sản trực tuyến và thông tin, nội dung cùng dịch vụ cung cấp tới người dùng thông qua những tài sản này.

Hiện tại, không phải tất cả thông tin, nội dung và dịch vụ từ trang mạng Học tập tại Úc đều đáp ứng cấp độ tuân thủ Level A, cho dù phần lớn đã đạt yêu cầu này và một số còn đáp ứng cấp độ tuân thủ Level AA.

Austrade thận trọng trong những nỗ lực của mình nhằm đáp ứng yêu cầu tuân thủ và đã áp dụng một phương pháp cải thiện liên tục.

Nếu hiện quý vị đang gặp khó khăn khi tiếp cận bất cứ tài liệu web nào trên trang mạng Học tập tại Úc, xin liên hệ với Viên Chức Quản Lý Khả Năng Sử Dụng của chúng tôi tại địa chỉ accessibility@austrade.gov.au và cung cấp thông tin sau:

  • Thông tin liên hệ của quý vị
  • Vị trí trang mà quý vị đang sử dụng
  • Hệ điều hành và phiên bản trình duyệt mà quý vị đang sử dụng
  • Bất cứ phần mềm nào khác mà quý vị đang sử dụng
  • Tính chất sự cố mà quý vị đang gặp phải

Sau đó Austrade sẽ bố trí để cung cấp cho quý vị thông tin mà quý vị đang tìm kiếm theo một phương thức có thể sử dụng được.

Rate this page

  • Rate as Helpful0 Helpful votes
  • Rate as Not helpful0 Not helpful votes