Các khóa học liên thông

Lập kế hoạch và theo một khóa học liên thông có thể sắp xếp kế hoạch học tập của bạn tốt hơn. Hãy xem một khóa học dự bị có thể giúp bạn như thế nào để đạt được các mục tiêu nhanh hơn.

Student-Stories

Nếu bạn không đáp ứng những yêu cầu nhập học để học khóa học mà bạn muốn tại Australia, có nhiều cách có thể giúp bạn đạt mục đích của mình. Đó có thể bao gồm học ở một trường phổ thông tại Australia, khóa học chuẩn bị Tiếng Anh hoặc một khóa giáo dục và đào tạo nghề. Một cách khác có thể là Dự Bị Đại Học – phần lớn các trường có các khóa học chuẩn bị chuyên sâu trong một năm. Các khóa học này sẽ cho bạn các kỹ năng bạn cần để học đại học (Bằng Cử Nhân).

Dự bị Đại học

Nếu không đạt được các yêu cầu của trường đại học, bạn có một vài lựa chọn khác để chuẩn bị tiếp tục học lên cao. Tùy vào ngành học tập trước đây của bạn và bằng cấp cuối cùng mà bạn dự định học, bạn có thể ghi danh học ở một trường trung học hoặc Dự Bị Đại Học.

Dự Bị Đại Học thường là khóa học một năm chuẩn bị chuyên sâu nhằm trang bị cho bạn những kỹ năng cần thiết để bạn học đại học hoặc học sau đại học. Các khóa học này thường được phân chia thành ngành như là ngành kinh doanh và ngành khoa học, và cung cấp cả các môn học bắt buộc và tự chọn. Các khóa học này có hỗ trợ Tiếng Anh.

Nhiều trường phổ thông, các trường giáo dục và đào tạo nghề, và các trường đại học có các khóa học Dự Bị Đại Học. Đặc điểm chung của Dự Bị Đại Học là trường đại học cho bạn đăng ký một khóa tạm thời trong chương trình đại học mà bạn muốn theo học và chỉ chấp nhận khi bạn đạt được số điểm yêu cầu của khóa học.

Rate this page

  • Rate as Helpful5 Helpful votes
  • Rate as Not helpful0 Not helpful votes