Legal

Read study in Australia's legal statement.

สื่อบนอินเตอร์เน็ตไซต์แห่งนี้ (สื่อ) นั้นมีให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาล ไม่ควรใช้แทนคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ Austrade ไม่ขอรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานสื่อดังกล่าว

Austrade ไม่ขอรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความเชื่อถือได้ ความเป็นปัจจุบัน หรือความสมบูรณ์ของสื่อเหล่านี้ และเราไม่ขอรับรองว่าสื่อนี้จะปราศจากความผิดพลาดหรือการตกหล่น ผู้ใช้งานควรยึดถือตามทักษะและการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระของตนเอง และพิจารณาเรื่องการรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือทำการตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยตัวเอง ก่อนจะเชื่อถือข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้

ตามขอบเขตที่กฎหมายจะอนุญาต Austrade ไม่ขอรับผิดจากความสูญเสียใดๆที่เกิดจากการกระทำหรือการเชื่อถือของผู้ใช้งานที่มีต่อสื่อดังกล่าว ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของ Austrade รวมทั้งเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของเราหรือไม่ก็ตาม

สื่อบางสื่อบนอินเตอร์เน็ตไซต์แห่งนี้อาจประกอบด้วยหรือเป็นการสรุปจากมุมมอง มาตรฐาน หรือข้อเสนอแนะของบุคคลที่สาม การมีอยู่ของสื่อเหล่านี้นั้นไม่ใช่คำรับรองของประเทศออสเตรเลีย และไม่ได้เป็นสิ่งที่แสดงว่าประเทศออสเตรเลียจะรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ในกรณีที่มีการให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับมุมมอง มาตรฐาน หรือข้อเสนอแนะดังกล่าว ก็จะเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเองที่จะต้องตัดสินใจขั้นสุดท้าย

ลิงค์ที่ให้เพื่อเชื่อมต่อไปยังอินเตอร์เน็ตไซต์แห่งอื่นนั้นมีเพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน และไม่ใช่การรับรองข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ปลายทางเหล่านั้น ประเทศออสเตรเลียจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อสื่อที่อยู่ในเว็บไซต์ใดก็ตามที่เชื่อมต่ออยู่กับอินเตอร์เน็ตไซต์แห่งนี้

นอกจากนี้ เราจะนำผู้ใช้อินเตอร์เน็ตไซต์แห่งนี้ไปยัง “ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัว” ของเว็บไซต์นี้ด้วย

กรุณาส่งข้อคิดเห็นหรือคำถามใดๆเกี่ยวกับประกาศนี้หรือเว็บไซต์แห่งนี้มาที่: webmaster@studyinaustralia.gov.au

ประกาศเรื่องลิขสิทธิ์

© เครือรัฐออสเตรเลีย 2015

สื่อทั้งหมดที่อยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้จะอยู่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟ คอมมอนส์ 3.0 ออสเตรเลีย โดยมีข้อยกเว้นคือ:

  • ตราของเครือรัฐ
  • โลโก้หรือเครื่องหมายยี่ห้อ และ
  • เนื้อหาใดที่ได้จากบุคคลที่สาม

เชิญดูรายละเอียดของเงื่อนไขการอนุญาตที่เกี่ยวข้องได้จากเว็บไซต์ของ Creative Commons รวมทั้งข้อกฎหมายฉบับเต็มของการอนุญาต CC BY 3.0 AU

Creative Commons logo

สื่อที่ได้จากเว็บไซต์แห่งนี้ให้ประกาศที่มาว่าได้มาจากสำนักงานการพาณิชย์ออสเตรเลีย (Australian Trade Commission) ดังนี้:
© Commonwealth of Australia 2015

ในกรณีที่บุคคลที่สามถือครองลิขสิทธิ์ของสื่อที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ ก็ให้ลิขสิทธิ์ยังคงอยู่กับบุคคลดังกล่าว อาจต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลดังกล่าวก่อนหากต้องการใช้งานสื่อนั้น ซึ่งในเว็บไซต์ Study in Australia นั้นจะครอบคลุมถึงสิ่งต่อไปนี้:

  • เรื่องราวของนักศึกษา
  • ข้อมูลหลักสูตร สถาบัน และทุนการศึกษาที่แสดงอยู่ในฟังก์ชันการค้นหา (Search)

คณะกรรมการการค้าของออสเตรเลียได้พยายามตามสมควรทุกทางแล้วที่จะยืนยันว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ยินยอมให้แสดงสื่อดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์แห่งนี้แล้ว

กรุณาส่งข้อคิดเห็นหรือคำถามใดๆเกี่ยวกับประกาศนี้หรือเว็บไซต์แห่งนี้มาที่: webmaster@studyinaustralia.gov.au

Rate this page

  • Rate as Helpful0 Helpful votes
  • Rate as Not helpful0 Not helpful votes