Please enter a keyword/s to search for courses, institutions or site content.

Visa Compliance

เกณฑ์การเข้าเรียน

การจะเริ่มเรียนในประเทศออสเตรเลียได้นั้น คุณอาจจะต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำดังต่อไปนี้

เกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษ

ในบางกรณี คุณอาจต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ระดับทักษะภาษาอังกฤษที่สถาบันกำหนด อาจแตกต่างไปจากระดับที่กำหนดในการขอวีซ่านักเรียน คุณควรตรวจสอบรายละเอียด เกี่ยวกับวีซ่านักเรียนอย่างรอบคอบ ทั้งจากเว็บไซต์ของกระทรวงการเข้าเมืองและพลเมือง [external link] และเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา เพื่อตรวจดูเกณฑ์ภาษาอังกฤษที่กำหนด

เกณฑ์ด้านวิชาการ

เกณฑ์ด้านวิชาการ (รวมทั้งหลักฐานทักษะภาษาอังกฤษ) ที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการเรียนในออสเตรเลีย จะแตกต่างกันไปตามระดับการศึกษา สถาบันแต่ละแห่งอาจมีเกณฑ์การเข้าเรียนที่แตกต่างกันออกไป จึงควรอ่านรายละเอียดของหลักสูตรบนเว็บไซต์ของสถาบันอย่างละเอียด หรือติดต่อขอคำปรึกษาจากสถาบันโดยตรง

แนวทางโดยสังเขปเกี่ยวกับเกณฑ์การเข้าเรียนในระดับต่างๆ มีดังนี้:

 • สถาบันสอนภาษาอังกฤษ - เกณฑ์การเข้าเรียนจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสถาบัน และระดับชั้นของหลักสูตรภาษาอังกฤษที่คุณต้องการเรียน
 • โรงเรียน - เกณฑ์การเข้าเรียนจะแตกต่างกันไปตามแต่ละโรงเรียน ขึ้นอยู่กับรัฐหรือเขตมณฑลที่โรงเรียนตั้งอยู่ จะมีการพิจารณาเรื่องผลการเรียนและความสามารถทางวิชาการในขั้นตอนการสมัคร
 • ฝึกอบรมวิชาชีพ - ปกติแล้วสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพจะไม่มีการสอบก่อนเข้าเรียน แต่ในบางหลักสูตร อาจมีเงื่อนไขเรื่องวิชาที่ต้องเคยเรียนหรือประสบการณ์การทำงานมาก่อน
 • ปริญญาตรี - การเข้าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของออสเตรเลียนั้น คุณต้องมีประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นมัธยมปลายของออสเตรเลีย (Year 12) หรือประกาศนียบัตรของต่างประเทศ ที่เทียบเท่า นอกจากนี้หลักสูตรปริญญาตรีบางหลักสูตร อาจจะมีเงื่อนไขเรื่องวิชาเรียนด้วย
 • บัณฑิตศึกษา - นอกจากจะต้องสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นปริญญาตรี มาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา สถาบัน อาจพิจารณาเรื่องความสามารถด้านการวิจัย หรือประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้วย

คำแนะนำ: หากต้องการผ่านเกณฑ์ด้านวิชาการ ของวุฒิระดับมัธยมศึกษาของออสเตรเลีย คุณอาจเลือกเรียนในหลักสูตรปรับพื้นฐาน (Foundation course) หรือเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า การศึกษาเชื่อมต่อ (bridging study) นี่คือหลักสูตรเร่งรัด ที่จะช่วยให้ผ่านเกณฑ์การเข้าเรียน โดยทั่วไป หลักสูตรนี้จะมีระยะเวลาเรียนหนึ่งปี และเปิดสอนโดยสถาบันอุดมศึกษาเกือบทุกสถาบัน

เกณฑ์ด้านวีซ่า

ประเภทวีซ่านักเรียนที่คุณต้องใช้นั้น จะแตกต่างกันไปตามสาขาวิชา ที่คุณเลือกเรียน เพื่อเป็นแนวทาง โดยทั่วไปแล้ว เกณฑ์สำคัญที่คุณต้องผ่านมีดังนี้:

 • ได้รับ “ใบยืนยันการลงทะเบียน” แล้ว
 • ผ่านเกณฑ์ผู้เข้าเมืองแบบชั่วคราวที่แท้จริง
 • มีเงินสนับสนุนเพียงพอสำหรับค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเล่าเรียนในหลักสูตร และค่าครองชีพ
 • ผลสอบภาษาอังกฤษ
 • ผ่านเกณฑ์ด้านสุขภาพและความประพฤติ
 • มีประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ (OSHC)

อ่านรายละเอียด เกี่ยวกับเกณฑ์สำคัญ เกี่ยวกับวีซ่านักเรียน ได้ที่ www.homeaffairs.gov.au/trav/stud

ในเว็บไซต์ของกระทรวงการเข้าเมืองและพลเมือง (Department of Home Affairs) จะมีรายละเอียดเรื่องวีซ่านักเรียนอยู่ นอกจากนี้ ยังมีตัวช่วยวีซ่า (Visa Finder) เพื่อช่วยคุณค้นหาว่าคุณมีสิทธิ์ขอวีซ่าประเภทใดบ้าง

ออสเตรเลียมีระบบประกันสุขภาพแบบพิเศษ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่เรียกว่า “ประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ “(OSHC) ระบบนี้จะช่วยจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ หรือโรงพยาบาล ที่นักศึกษาอาจจำเป็นต้องได้ใช้ ระหว่างที่ศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ ยังให้ความคุ้มครองด้านค่ายาตามใบสั่งแพทย์เกือบทุกรายการ และรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉินอีกด้วย ระหว่างที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย นักศึกษาต้องมีประกัน OSHC สำหรับทั้งตัวเองและสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่เดินทางมาด้วย โดยต้องทำประกันนี้ก่อนเดินทางเข้าประเทศ ทั้งนี้ เงื่อนไขข้อหนึ่งของวีซ่านักเรียน ก็คือ ต้องมีประกัน OSHC ที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลา ที่ถือวีซ่านักเรียนในประเทศออสเตรเลีย

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ OSHC ได้จากหน้าประกันภัย (Insurance) ของหัวข้อการใช้ชีวิตในออสเตรเลีย (Living in Australia)

Last updated: Saturday, 15 June 2013 6:47:23 PM

Rate this page

 • Rate as Helpful2 Helpful votes
 • Rate as Not helpful1 Not helpful votes