เกณฑ์การเข้าเรียน

นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่สถาบันกำหนดก่อนจะเข้าเรียนในออสเตรเลีย

Visa Compliance

นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของหลักสูตร เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตการเรียนที่ออสเตรเลียได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากเกณฑ์ความสามารถด้านภาษาอังกฤษกับผลการเรียนทางวิชาการแล้ว ต้องมีประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อให้ได้รับการดูแลเมื่อเจ็บป่วยในออสเตรเลีย

เกณฑ์ภาษาอังกฤษ

เนื่องจากหลักสูตรในออสเตรเลียจะสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในบางกรณี ผู้เรียนต้องแสดงหลักฐานผลสอบภาษาอังกฤษด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนจะเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้อย่างเต็มที่

เกณฑ์ภาษาอังกฤษที่สถาบันการศึกษาต้องการ อาจต่างจากเกณฑ์ที่กระทรวงกิจการภายในกำหนดไว้ในการสมัครวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ผู้สมัครควรตรวจสอบเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของสถาบันโดยตรง

เกณฑ์ผลการเรียน

เกณฑ์ผลการเรียน (และผลภาษาอังกฤษ) ที่ต้องใช้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระดับของคอร์สที่สมัครเรียน
และสถาบันที่เรียน สามารถอ่านข้อมูลในเว็บไซต์และติดต่อสถาบันหากมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือ

เกณฑ์ทั่วไปในการเข้าเรียนแต่ละระดับมีดังนี้:
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ: เกณฑ์การเข้าเรียนต่างกันไป        แต่ละสถาบันจะกำหนดทักษะภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่จะเข้าเรียนในแต่ละหลักสูตร
 • โรงเรียน: เกณฑ์การรับเข้าเรียนต่างกันไปในแต่ละโรงเรียน และกฎของแต่ละรัฐ ผลการเรียนและความสามารถพิเศษของนักเรียน จะได้รับการพิจารณาในขั้นตอนการสมัคร
 • หลักสูตรวิชาชีพ (VET): ปรกติแล้วสถาบันสอนวิชาชีพ จะไม่มีการสอบเข้า แต่มีบางหลักสูตรอาจระบุว่าผู้สมัครต้องเคยผ่านการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งมาก่อน หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง  
 • ปริญญาตรี: ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของออสเตรเลีย (Year 12) หรือสำเร็จการศึกษาระดับเทียบเท่าจากต่างประเทศ  ผู้สมัครในบางสาขาวิชาอาจต้องผ่านวิชาบังคับเฉพาะก่อน 
 • ปริญญาโทและเอก: ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างน้อยหนึ่งใบ ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาออสเตรเลียอาจพิจารณาจากศักยภาพในการทำวิจัยของผู้สมัครหรือประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องด้วย

คำแนะนำ: วิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้สมัครได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายของออสเตรเลียคือการลงเรียนคอร์สปูพื้นฐาน (Foundation Course) หรือ คอร์สเชื่อมต่อเข้ามหาวิทยาลัย (Bridging Study) คอร์สเหล่านี้เป็นหลักสูตรเร่งรัดที่ช่วยให้ผู้สมัครมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาเรียน 1 ปีและเปิดสอนในมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาในออสเตรเลีย

เกณฑ์เรื่องวีซ่า

การสมัครวีซ่านักเรียน การแสดงหลักฐานขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่สมัครเรียน เกณฑ์ทั่วไปมีดังนี้

 • ได้รับเอกสารยืนยันการลงทะเบียนจากสถาบันที่สมัครเรียน (Confirmation of Enrolment - eCoE) 
 • แสดงวัตถุประสงค์ชัดเจนในการไปศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย (Genuine Temporary Entrant)
 • แสดงหลักฐานว่าผู้สมัครมีทุนทรัพย์เพียงพอ ครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพในออสเตรเลีย
 • แสดงผลคะแนนความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีความพร้อมด้านสุขภาพ และไม่มีประวัติอาชญากรรม

มีประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ 

(Overseas Student Health Cover - OSHC) – ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมประเภทของวีซ่าเพื่อเรียนที่ออสเตรเลีย

ประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติ ประเทศออสเตรเลียมีระบบการดูแลสุขภาพนักเรียนนักศึกษาต่างชาติแบบเฉพาะซึ่งเรียกว่า ประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ (OSHC) ประกันประเภทนี้จะคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาทางการแพทย์ในช่วงที่ศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลีย นอกจากนั้น ยังครอบคลุมค่ายาที่แพทย์สั่งเกือบทุกประเภทและค่ารถพยาบาลในกรณีฉุกเฉินอีกด้วย

นักศึกษาต่างชาติต้องซื้อประกัน OSHC สำหรับตัวเองและสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่เดินทางมาด้วย โดยจะต้องซื้อก่อนออกเดินทางมาออสเตรเลีย และต้องจ่ายค่าประกันให้ครอบคลุมระยะเวลาของวีซ่านักเรียน สามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OSHC และการซื้อประกันสุขภาพนักเรียนได้ที่ PrivateHealth.gov.au  

Rate this page

 • Rate as Helpful2 Helpful votes
 • Rate as Not helpful1 Not helpful votes